Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản Trung ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BTP 21/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
102 THÔNG TƯ 125/2018/TT-BTC 21/01/2019 QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
103 THÔNG TƯ 132/2018/TT-BTC 21/01/2019 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
104 NGHỊ ĐỊNH 169/2018/NĐ-CP 21/01/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 36/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
105 THÔNG TƯ 59/2018/TT-BGTVT 18/01/2019 HƯỚNG DẪN VIỆC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
106 QUYẾT ĐỊNH 1847/QĐ-TTG 18/01/2019 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
107 THÔNG TƯ 117/2018/TT-BTC 18/01/2019 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 279/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
108 NGHỊ QUYẾT 613/2018/UBTVQH14 15/01/2019 VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019 DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
109 THÔNG TƯ 36/2018/TT-NHNN 15/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỂ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
110 THÔNG TƯ 35/2018/TT-NHNN 15/01/2019 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 35/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, BẢO MẬT CHO VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN INTERNET DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
111 THÔNG TƯ 119/2018/TT-BTC 15/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
112 QUYẾT ĐỊNH 1817/QĐ-LĐTBXH 15/01/2019 VỀ DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
113 NGHỊ ĐỊNH 165/2018/NĐ-CP 15/01/2019 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
114 NGHỊ ĐỊNH 139/2018/NĐ-CP 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
115 NGHỊ ĐỊNH 149/2018/NĐ-CP 14/01/2019 HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 63 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
116 21/2017/QH14 14/01/2019 LUẬT QUY HOẠCH 2017
117 THÔNG TƯ 113/2018/TT-BTC 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
118 THÔNG TƯ 17/2018/TT-BLĐTBXH 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
119 THÔNG TƯ 96/2018/TT-BTC 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU CHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NƠI CƯ TRÚ; CHÚC THỌ, MỪNG THỌ; ƯU ĐÃI TÍN DỤNG VÀ BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG NGƯỜI CAO TUỔI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
120 THÔNG TƯ 28/2018/TT-BYT 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM HIV, NGƯỜI PHƠI NHIỄM VỚI HIV TẠI CƠ SỞ Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
121 THÔNG TƯ 43/2018/TT-BCT 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
122 THÔNG TƯ 17/2018/TT-BNNPTNT 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
123 THÔNG TƯ 31/2018/TT-BYT 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THUỐC MIỄN PHÍ CHO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỂ ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI BỆNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
124 29/2018/QH14 25/12/2018 LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 2018
125 THÔNG TƯ 26/2018/TT-BGDĐT 25/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
126 THÔNG TƯ 29/2018/TT-NHNN 25/12/2018 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC NHẬN, QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
127 THÔNG TƯ 30/2018/TT-NHNN 25/12/2018 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
128 THÔNG TƯ 111/2018/TT-BTC 25/12/2018 HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
129 QUYẾT ĐỊNH 2653/QĐ-BGTVT 25/12/2018 VỀ QUY CHẾ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
130 NGHỊ ĐỊNH 157/2018/NĐ-CP 25/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
131 36/2018/QH14 20/12/2018 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018
132 NGHỊ QUYẾT 74/2018/QH14 20/12/2018 VỀ KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
133 NGHỊ QUYẾT 71/2018/QH14 20/12/2018 VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
134 CÔNG VĂN 6028/BNV-CCVC 20/12/2018 VỀ KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH "HÀM" DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
135 NGHỊ QUYẾT 70/2018/QH14 20/12/2018 VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
136 THÔNG TƯ 14/2018/TT-BTP 19/12/2018 VỀ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐẤU GIÁ VIÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
137 THÔNG TƯ 40/2018/TT-BCT 19/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG VÀ NỘI DUNG CÁC TÀI LIỆU QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
138 THÔNG TƯ 39/2018/TT-BCT 19/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, XÁC MINH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
139 NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP 19/12/2018 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
140 NGHỊ ĐỊNH 156/2018/NĐ-CP 05/12/2018 HƯỚNG DẪN LUẬT LÂM NGHIỆP
141 CÔNG VĂN 12006/BTC-QLCS 05/12/2018 THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ TÀI SẢN CÔNG DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
142 QUYẾT ĐỊNH 1685/QĐ-LĐTBXH 05/12/2018 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI VỀ LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
143 NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP 05/12/2018 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
144 CÔNG VĂN 4948/LĐTBXH-TCCB 05/12/2018 VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
145 THÔNG TƯ 36/2018/TT-BCT 05/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
146 THÔNG TƯ 01/2018/TT-VPCP 05/12/2018 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
147 THÔNG TƯ 12/2018/TT-BTTTT 30/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CƯỚC TỐI ĐA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH PHỔ CẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
148 NGHỊ QUYẾT 05/2018/NQ-HĐTP 30/11/2018 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 234 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ ĐIỀU 244 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
149 THÔNG TƯ 34/2018/TT-BYT 30/11/2018 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 104/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
150 THÔNG TƯ 45/2018/TT-BCT 30/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VÀ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 56/2014/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT ĐIỆN, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,469
  • Hôm nay271,223
  • Tháng hiện tại4,097,889
  • Tổng lượt truy cập318,159,042
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây