Trường Cao đẳng Bình Phước thông báo thi tuyển viên chức năm 2023

Thứ tư - 22/02/2023 16:18 1348
Ngày 22/02/2023, Trường Cao đẳng Bình Phước ban hành Thông báo số 09/TB-CĐBP về việc thi tuyển viên chức năm 2023.

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-SNV ngày 16/02/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bình Phước năm 2023.

Trường Cao đẳng Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.3. Đối tượng tuyển dụng theo hình thức chuyển công tác:

Để đáp ứng các quy định về tinh giản biên chế, phù hợp với tình hình chung của tỉnh Bình Phước hiện nay, đồng thời thực hiện việc tuyển dụng viên chức của Trường hạn chế tối đa tăng biên chế trong tỉnh. Trường Cao đẳng Bình Phước ưu tiên tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nguyện vọng làm giảng viên của Trường (nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về tuyển dụng theo quy định tại Thông báo này).

2. Số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm cần tuyển

16 vị trí việc làm (Bấm xem)

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 22/02/2023 đến hết ngày 23/3/2023.

Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Bình Phước, số 899, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận: Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch, Trường Cao đẳng Bình Phước.

Người tiếp nhận: Bà Đỗ Thị Hằng, nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch, Trường Cao đẳng Bình Phước, điện thoại: 0967.596.358.

Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 (Bấm tải về) tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.

4. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức thuộc Trường Cao đẳng Bình Phước được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

5. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức

Xét tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

5.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

a) Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của trường.

b) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập, thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức thi vòng 2 như quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Thực hiện bài giảng tích hợp theo quy định của nhà trường (thực hành).

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì nhà trường tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Thời gian thi: Người dự tuyển đăng ký 03 bài giảng gửi nhà trường (qua phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch) trước ngày xét tuyển và bốc thăm ngẫu nhiên 01 bài giảng; bài giảng cho 1 giờ tích hợp = 60 phút.

- Thang điểm: 100 điểm (có phiếu chấm bài giảng theo quy định)

6. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển.

6.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên dưới đây (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp xã nghành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

6.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển trong các kỳ xét tuyển lần sau.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10/4/2023.

Địa điểm xét tuyển dụng: Trường Cao đẳng Bình Phước, số 899, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/1 hồ sơ.

Trên đây là thông báo xét tuyển dụng viên chức, năm 2023 của Trường Cao đẳng Bình Phước./

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,559
  • Hôm nay202,776
  • Tháng hiện tại5,180,189
  • Tổng lượt truy cập319,241,342
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây