Phát triển y dược cổ truyền, mạng lưới y tế cơ sở, đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Thứ sáu - 25/11/2022 15:33 2334
(CTTĐTBP) - Ngày 25/11, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về thực hiện Thông báo số 1391/TB-BYT ngày 17/10/2022 của Bộ Y tế về kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về công tác phát triển y dược cổ truyền; tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; thực trạng nguồn nhân lực y tế, thuốc, vật tư y tế; tiến độ triển khai Chương trình phục hồi kinh tế (lĩnh vực y tế) vào ngày 07/9/2022.

Công tác phát triển y dược cổ truyền

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, địa phương, đơn vị liên quan rà soát xây dựng quy hoạch vùng trồng dược liệu; nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển công nghiệp dược, dược liệu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn tại địa phương gắn liền với phát triển du lịch và kinh tế. Rà soát các quy định liên quan đến khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp dược, các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; việc bố trí giao đất, giao rừng cho các dự án phát triển dược liệu để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Chỉ đạo Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh nghiên cứu các giải pháp để nâng cao công suất sử dụng giường bệnh và tổ chức khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu. Chỉ đạo Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố và phát triển các khoa y dược cổ truyền, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khoa y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước; khẩn trương triển khai việc kê đơn và sử dụng thuốc cho người bệnh tại Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng nhằm phát huy thế mạnh của y dược cổ truyền.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố điều phối nhân lực để đảm bảo các trạm y tế đều triển khai công tác tư vấn hoặc khám bệnh, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền; trường hợp chưa đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh phải triển khai tư vấn công tác y dược cổ truyền. Về vườn thuốc mẫu, phải đảm bảo đầy đủ các cây thuốc theo quy định để thực hiện tư vấn, hướng dẫn người dân trồng và sử dụng cây thuốc theo Quyết định số 4664/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tranh cây thuốc mẫu sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu việc điều chỉnh cơ chế chính sách, khung pháp lý phù hợp nhằm thu hút nguồn lực đầu tư cho công nghiệp dược, phát triển dược liệu trên địa bàn, chú trọng tăng cường năng lực quản lý, khai thác nguồn dược liệu quý hiếm, đặc hữu, thu hút hợp tác công và tư. Đặc biệt chú trọng xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững với các doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao trong lĩnh vực dược, phát triển thuốc dược liệu, thực phẩm có sử dụng dược liệu.

Đồng thời, giao Hội Đông y tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, củng cố và kiện toàn Hội Đông y các cấp, tăng cường vai trò của Hội Đông y và các hội nghề nghiệp trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền, nâng cao vị thế và năng lực hoạt động của Hội Đông y. Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN ngày 31/7/2014 của Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y Việt Nam về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y Việt Nam trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền, phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức về pháp luật liên quan đến hành nghề y dược tư nhân, kiến thức về chuyên môn để kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cho hội viên.

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19; rà soát 3 loại nhu cầu vắc xin và đề xuất với Bộ Y tế để phân bổ vắc xin kịp thời; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tình hình biến động nhân lực y tế

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào biên chế sự nghiệp y tế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực y tế gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt để đảm bảo số lượng nhân lực ngành y tế theo quy định. Chủ động liên hệ với các Vụ, Cục thuộc Bộ và các đơn vị chuyên môn tuyến trên để xây dựng kế hoạch hợp tác, đào tạo nhân lực, chuyển giao các kỹ thuật cao phù hợp với thực tiễn địa phuơng.

Y tế cơ sở

Đối với Dự án an ninh y tế tiểu vùng sông Mê Kông vay vốn ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) theo dõi tiến độ phê duyệt gia hạn Dự án an ninh y tế tiểu vùng sông Mê Kông vay vốn ADB và triển khai hiệu quả Dự án sau khi được gia hạn.

Đối với Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB giao Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng năm 2023 để thực hiện các nội dung chuẩn bị đầu tư như thuê tư vấn khảo sát, thiết kế - dự toán, chi phí quản lý, vốn đối ứng để chi trả thuế, phí... theo quy định.

Sở Y tế rà soát việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án an ninh y tế Tiểu vùng sông Mê Kông vay vốn ADB và Ban Chỉ đạo Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB để tham mưu UBND tỉnh đảm bảo phù hợp, đúng quy định, hoàn thành trước ngày 10/12/2022.

Đối với các hoạt động trong Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng nội dung chi, định mức chi để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7852/BTC-HCSN ngày 08/8/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn định mức chi các nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; lưu ý các hoạt động tầm soát trước và sau sinh; công tác tuyên truyền, tư vấn về sức khoẻ sinh sản cho các đối tượng, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cập nhật, hướng dẫn và củng cố đội ngũ cán bộ y tế thôn, ấp, khu phố và “cô đỡ thôn, bản”

Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế thị xã Bình Long theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và cân đối đủ vốn, hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả; mục tiêu, quy mô, phạm vi đầu tư phải phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ- CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; phấn đấu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quý IV năm 2022 và tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Thuốc và vật tư y tế

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định để cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát các văn bản liên quan đến các hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, báo cáo Bộ Y tế để đề xuất chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp thực tiễn (nếu cần thiết)./.

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,446
  • Hôm nay178,371
  • Tháng hiện tại12,168,564
  • Tổng lượt truy cập360,835,675
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây