KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền của Sở Ngoại vụ năm 2022

Thứ năm - 26/05/2022 14:05
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022;                 
Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền của Sở Ngoại vụ năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan. Qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong cơ quan và phát huy quyền làm chủ, tinh thần đoàn kết của công chức và người lao động trong cơ quan, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan để tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức và người lao động trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; rèn luyện, xây dựng cho mỗi công chức và người lao động phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực làm việc hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
2. Yêu cầu
          - Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền phải bảo đảm nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan. Gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ với công tác cải cách hành chính, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.
           - Quán triệt sâu sắc, toàn diện những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tâm quan trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền đến toàn thể đảng viên; công chức và người lao động trong cơ quan.
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Các văn bản khác của tỉnh và của Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của công chức và người lao động trong cơ quan; tạo không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan các văn bản của Trung ương và của tỉnh về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân; Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong hoạt động của cơ quan.
3. Tiếp tục quán triệt, triển khai Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 1238-QĐ/TU ngày 05/5/2010 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;  Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết đại hội toàn quốc lấn thứ XII của Đảng về công tác Dân vận; Kế hoạch số 138/KH- UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về “ nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận chính quyền của hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021;
4. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần đấu tranh phong chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai, minh bạch; Xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan trong sạch và vững mạnh toàn diện.
5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy. trách nhiệm của công chức và người lao động và người đứng đầu cơ quan về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan; phát huy quyền làm chủ của tập thể công chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 -2020; đặc biệt là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong hoạt động của cơ quan; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo… đồng thời xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chủ động tham mưu và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền thông qua Sở Nội vụ theo quy định.
2. Trưởng, phó các phòng chuyên môn có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức trong phòng biết và thực hiện Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền của Sở Ngoại vụ năm 2022, Giám đốc Sở yêu cầu Văn phòng Sở, các phòng nghiệp vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 

Nguồn tin: văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay227,424
  • Tháng hiện tại2,136,480
  • Tổng lượt truy cập220,260,387
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây